Статика та умови рiвноваги

Статика – роздiл механiки, в якому вивчають умови рiвноваги тiл.

Тiла залишаються у станi спокою або рiвномiрного прямолiнiйного руху, якщо сума усiх сил, що дiють на них, дорiвнює нулеві. Це нам вiдомо з першого закону Ньютона. з попередніх розділів ви вже знаєте про обертання тiла, так-от тiло обертається рiвномiрно з постiйною кутовою швидкiстю $$\omega$$, поки до нього не прикладено сил, якi спричиняють появу кутового прискорення. Цi два приклади i формують двi умови рiвноваги тiла, якi ми розглянемо. У цьому роздiлi ми будемо переважно асоцiювати рiвновагу з перебуванням тiла у стані спокою. Це природна та зрозумiла асоцiацiя для повсякденного життя.

Last updated