Послідовне та паралельне з'єднання пружин
У задачах з пружинами використовують закон Гука. При цьому, на вiдмiну вiд розглянутої нами деформацiї твердих тiл, яку ми розглянули, тут використовується саме коефiцiєнт жорсткостi $k$. На рисунку зображено видовження пружини пiд дiєю сили $\vec{F_{}}$ та силу розтягу $\vec{F_П}$ (виникає внаслідок розтягу пружини), напрямлену протилежно до напрямку здiйснення видовження ($x$).
Комбiнацiя пружин з рiзними коефiцiєнтами жорсткостi $k_1, k_2, \ldots , k_n$ може бути замiненою однiєю еквiвалентною пружиною з певним коефіцієнтом жорсткості $k$. Для того, щоб вмiти робити такi операцiї, розглянемо паралельне та послiдовне з’єднання пружин.
 1. 1.
  Паралельне з’єднання пружин.
 2. 2.
  Нехай двi пружини з коефіцієнтамі жорсткості $k_1$ та $k_2$ з’єднанi паралельно. Тодi, якщо ми закрiпимо вантаж, як зображено на рисунку, то внаслiдок дiї сили тяжiння $\vec{F_Т}$ виникає деформацiя пружин i, вiдповiдно, двi сили пружностi $\vec{F_1}$ i $\vec{F_2}$.
 3. 3.
 4. 4.
  Модуль сили пружностi першої пружини: $F_1 = k_1 x$
 5. 5.
 6. 6.
  Модуль сили пружностi другої пружини: $F_2 = k_2 x$
 7. 7.
  За другим законом Ньютона: $\vec{F_Т} + \vec{F_1} + \vec{F_2} = 0 \Rightarrow F_Т = F_1 + F_2$
 8. 8.
  Коли ми замiнимо цю систему однiєю еквiвалентною пружиною з коефiцiєнтом жорсткостi $k$, то сила пружностi, яка в нiй виникне, буде дорiвнювати силi тяжiння:
 9. 9.
  $F = F_Т = kx$
 10. 10.
  Отже, якщо пружини з’єднанi паралельно, то їх можна замiнити однiєю пружиною, коефiцiєнт жорсткостi якої є сумою коефiцiєнтiв кожної з пружин:
 11. 11.
  $kx = k_1 x + k_2 x \Rightarrow k = k_1 + k_2$
 12. 12.
  Послiдовне з’єднання пружин.
 13. 13.
  Нехай двi пружини з $k_1$ та $k_2$ з’єднанi послiдовно. Тодi, якщо ми закрiпимо вантаж, як зображено на рисунку, то внаслiдок дiї сили тяжiння $\vec{F_Т}$ виникає деформацiя пружин i, вiдповiдно, сила пружностi $F$ в кожнiй з пружин. Це зрозумiло, якщо застосувати третiй закон Ньютона. Сила тяжiння спричиняє силу пружностi в першiй пружинi, яка дорiвнює силi тяжiння. З такою ж силою перша пружина дiє на другу, i в нiй виникає сила пружностi, яка також дорiвнює силi тяжiння. $F_1 = F_2 = F$
 14. 14.
 15. 15.
  Кожна пружина, внаслiдок дiї на них однакової сили, розтягується на рiзнi $x_1$ та $x_2$. Якщо систему послідовно з'єднаних пружин замінити однією еквівалентною, то видовження такої пружини $x$ повинно дорiвнювати сумi видовжень $x_1$ та $x_2$. Тепер отримаємо для кожної з пружин видовження та пiдставимо у наступну рівність $x = x_1 + x_2$.
 16. 16.
  Видовження першої пружини: $x_1 = \dfrac{F}{k_1}$
 17. 17.
  Видовження другої пружини: $x_2 = \dfrac{F}{k_2}$
 18. 18.
  Видовження еквiвалентної пружнии: $x = \dfrac{F}{k}$
 19. 19.
  Пiдставляємо в $x = x_1 + x_2$:
 20. 20.
  $\dfrac{F}{k} = \dfrac{F}{k_1} + \dfrac{F}{k_2} \Rightarrow \dfrac{1}{k} = \dfrac{1}{k_1} \dfrac{1}{k_2}$
 21. 21.
  Отже, якщо пружини з’єднанi послiдовно, то їх можна замiнити однiєю пружиною, коефiцiєнт жорсткостi якої можна розрахувати за допомогою зазначеної вище.
Пружину жорсткістю $250$ Н/м стискають з силою $4$ Н. Знайдіть зміну довжини пружини. 1,6 м 6 м 6 см 1,6 см Закон Гука: $F = k \Delta x$ Тобто: $\Delta x = \dfrac{F}{k} = $$\dfrac{4}{250} = $$0,016 \thinspace \text{м}$ Пружину стиснули на $1,6$ см.
Last modified 3yr ago
Copy link