Характер двовимірного руху
Вiдмiннiсть вiд випадків, які ми розглядали раніше, в тому, що наразi ми матимемо не лише вертикальну складову руху, а й горизонтальну. Тiло, кинуте пiд кутом до горизонту, – приклад двовимiрного руху пiд дiєю сили тяжiння. Під час такого руху тiло рухається по параболi.
Щоб розглядати такий рух, необхідно ввести дві вісі. Зручно обрати вертикальну та горизонтальну.
• Проекцiя на вертикальну вiсь У вертикальному напрямку завжди дiє прискорення вiльного падiння $\vec{g}$, спрямоване вертикально вниз $\Rightarrow$ рiвноприскорений рух. Якщо вiсь $y$ спрямована вгору, в загальному випадку:
$y(t)=y_0+\upsilon_{0y}t-\dfrac{gt^2}{2}$
• Проекцiя на горизонтальну вiсь У горизонтальному напрямку, як вже зазначалося, ми нехтуємо опором повiтря. Отже, немає ніяких стороннiх впливiв на тiло пiд час руху в горизонтальному напрямку $\Rightarrow$ рiвномiрний рух. Проекцiя швидкостi на вiсь $x$ протягом всього руху не змiнюється i дорiвнює проекцiї початкової швидкостi $\upsilon_x = \upsilon_{0x}$.
$x(t)=x_0 + \upsilon_{0x}t$
Copy link