Характер двовимірного руху

Вiдмiннiсть вiд випадків, які ми розглядали раніше, в тому, що наразi ми матимемо не лише вертикальну складову руху, а й горизонтальну. Тiло, кинуте пiд кутом до горизонту, – приклад двовимiрного руху пiд дiєю сили тяжiння. Під час такого руху тiло рухається по параболi.

Щоб розглядати такий рух, необхідно ввести дві вісі. Зручно обрати вертикальну та горизонтальну.

• Проекцiя на вертикальну вiсь У вертикальному напрямку завжди дiє прискорення вiльного падiння $$\vec{g}$$, спрямоване вертикально вниз $$\Rightarrow$$ рiвноприскорений рух. Якщо вiсь $$y$$ спрямована вгору, в загальному випадку:

$$y(t)=y_0+\upsilon_{0y}t-\dfrac{gt^2}{2}$$

• Проекцiя на горизонтальну вiсь У горизонтальному напрямку, як вже зазначалося, ми нехтуємо опором повiтря. Отже, немає ніяких стороннiх впливiв на тiло пiд час руху в горизонтальному напрямку $$\Rightarrow$$ рiвномiрний рух. Проекцiя швидкостi на вiсь $$x$$ протягом всього руху не змiнюється i дорiвнює проекцiї початкової швидкостi $$\upsilon_x = \upsilon_{0x}$$.

$$x(t)=x_0 + \upsilon_{0x}t$$

Last updated