Проекції швидкості

Визначення Миттєва швидкiсть спрямована по дотичнiй до траєкторiї в точцi, яку ми розглядаємо.

Проекцiя на вертикальну вiсь Як вже зазначалося, вздовж вертикальної осі маємо рiвноприскорений рух. У випадку, коли вiсь спрямована вгору (протилежно до напрямку прискорення вiльного падiння):

$$\upsilon_y = \upsilon_{0y} - gt$$

Проекцiя на горизонтальну вiсь У горизонтальному напрямку маємо рiвномiрний рух. Проекцiя швидкостi не змiнюється протягом всього руху.

$$\upsilon_x = \upsilon_{0x}$$

Із зазначеного вище зрозуміло, що проекцiя швидкостi на вiсь $$y$$ змiнюється протягом усього руху. Наприклад, на рисунку вище у першiй точцi $$\upsilon_y > 0$$, адже кут мiж дотичною та вiссю $$x$$ – гострий. У другiй точцi (верхня точка траєкторiї) $$\upsilon_y=0$$, кут дорiвнює нулеві. У третiй точцi $$\upsilon_y

Iз тригонометричних спiввiдношень у прямокутному трикутнику:

$$\upsilon_x = \upsilon \cos \alpha; \ \upsilon_y = \upsilon \sin \alpha$$

Iз теореми Пiфагора, знаючи проекцiї швидкостi, можемо знайти її модуль:

$$\upsilon = \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2}$$

Кут мiж напрямком швидкостi та вiссю $$x$$ можна визначити також iз тригонометричних спiввiдношень:

$$tg \alpha = \dfrac{\upsilon_y}{\upsilon_x}$$

Задача 1 РОБОТА З ГРАФIКАМИ

Тiло кидають праворуч зi швидкiстю $$\upsilon$$ пiд кутом $$\alpha$$ до горизонту. Напрям вертикальної осi обрано вгору, горизонтальної – вправо. Намалюйте схематично графiки траєкторiї $$y(x)$$, проекцiй швидкостi $$\upsilon_x(t)$$ та $$\upsilon_y(t)$$.

Тіло кинули під кутом $$60^\circ$$ до горизонту. Початкова швидкість дорівнює 30 м/с. Чому дорівнює проекція початкової швидкості на вісь $$x$$? 20 м/с 15 м/с 12 м/с 30 м/с Із тригонометричних співвідношень у трикутнику: $$\upsilon_x =$$$$ \upsilon \thinspace \cos \alpha \Rightarrow$$$$ \upsilon_x = 30 \cdot \dfrac{1}{2} = 15 \thinspace \text{(м/с)}$$

Чому дорівнює проекція початкової швидкості на вісь $$y$$? 20 м/с 25.5 м/с 15 м/с 30 м/с Із тригонометричних співвідношень у трикутнику: $$\upsilon_y =$$$$ \upsilon \thinspace \sin \alpha \Rightarrow$$$$ \upsilon_y =$$$$ 30 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} =$$$$ 30 \cdot \dfrac{1.7}{2} \approx$$$$ 30 \cdot 0.85 =$$$$ 25.5 \thinspace \text{(м/с)}$$

Last updated