Тангенціальне та доцентрове прискорення
На рисунку зображено швидкiсть $\vec{\upsilon}$, яка напрямлена для наочності вздовж осi $x$.
 1. 1.
  У першому випадку прискорення $\vec{a}$ спрямоване вздовж осi $x$. Таким чином маємо прямолiнiйний рiвноприскорений рух.
 2. 2.
  У другому випадку прискорення спрямоване пiд кутом до вiсi $x$. Маємо двi проекцiї прискорення $a_x$ та $a_y$. Оскільки швидкiсть напрямлена вздовж осi $x$, на її модуль впливає лише складова прискорення $a_x$, складова прискорення $a_y$ змiнює лише напрямок швидкостi.
 3. 3.
  Третiй випадкок. Прискорення напрямлене перпендикулярно до швидкостi, тому не впливає на модуль швидкостi i змiнює лише її напрямок.
Отже, будь-яке прискорення можна розкласти на два компоненти.
Визначення
 • Тангенцiальне прискорення – прискорення, напрямок якого збігається з напрямком швидкостi. Змiнює модуль швидкостi.
 • Нормальне або доцентрове – прискорення, що спрямоване перпендикулярно до швидкостi. Змiнює напрямок швидкостi.
Тангенцiальне прискорення дорiвнює 5 м/с, доцентрове – 12 м/с. Чому дорiвнює модуль вектора прискорення? 15 м/с 13 м/с 17 м/с 16 м/с З теореми Піфагора: $a = \sqrt{a_Д^2 + a_Т^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ (м/с).
Copy link