Тангенціальне та доцентрове прискорення

На рисунку зображено швидкiсть $$\vec{\upsilon}$$, яка напрямлена для наочності вздовж осi $$x$$.

  1. У першому випадку прискорення $$\vec{a}$$ спрямоване вздовж осi $$x$$. Таким чином маємо прямолiнiйний рiвноприскорений рух.

  2. У другому випадку прискорення спрямоване пiд кутом до вiсi $$x$$. Маємо двi проекцiї прискорення $$a_x$$ та $$a_y$$. Оскільки швидкiсть напрямлена вздовж осi $$x$$, на її модуль впливає лише складова прискорення $$a_x$$, складова прискорення $$a_y$$ змiнює лише напрямок швидкостi.

  3. Третiй випадкок. Прискорення напрямлене перпендикулярно до швидкостi, тому не впливає на модуль швидкостi i змiнює лише її напрямок.

Отже, будь-яке прискорення можна розкласти на два компоненти.

Визначення

  • Тангенцiальне прискорення – прискорення, напрямок якого збігається з напрямком швидкостi. Змiнює модуль швидкостi.

  • Нормальне або доцентрове – прискорення, що спрямоване перпендикулярно до швидкостi. Змiнює напрямок швидкостi.

Тангенцiальне прискорення дорiвнює 5 м/с, доцентрове – 12 м/с. Чому дорiвнює модуль вектора прискорення? 15 м/с 13 м/с 17 м/с 16 м/с З теореми Піфагора: $$a = \sqrt{a_Д^2 + a_Т^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$$ (м/с).

Last updated