Механiчна робота

У цьому роздiлi розглядатимемо поступальний рух, а поведiнку тiл – як матерiальної точки.

Дiя постiйної сили (F = const)

Визначення
Механiчна робота – це скалярна величина, яку визначають як добуток модуля перемiщення на компоненту сили , паралельну до перемiщення.


SI: Н м Дж

Робота з перемiщення тiла залежить вiд кута мiж вектором перемiщення та прикладеною силою. Таким чином, якщо проекцiя сили на вiсь, спрямовану вздовж перемiщення, додатня , то i робота, яку виконано, має знак «+». Якщо проекцiя прикладеної сили на вiсь вiд’ємна , то i робота – вiд’ємна. Робота з перемiщення тiла може бути i нульова: в тому випадку, коли кут мiж вектором перемiщення та прикладеною силою становить .

Задача 1 ЯЩИК I РОБОТА

Ящик масою кг протягнули на вiдстань м, прикладаючи силу Н пiд кутом до горизонту. Сила тертя Н.
1. Яку роботу з перемiщення ящика виконує сила ?
2. Яку роботу з перемiщення ящика виконує сила тертя ?
3. Яку сумарну роботу було виконано?
4. Яку саме потрiбно прикласти силу , щоб її робота дорiвнювала нулеві?

Розв’язання.

1. Сила спрямовано пiд кутом до вектора перемiщення . Робота:
2. Сила тертя спрямована в протилежному напрямку від вектора перемiщення. Отже, вона виконує вiд’ємну роботу. Математично це випливає з того, що кут . Робота:
3. Сумарна робота з перемiщення тiла:
4. Подумайте, в який спосіб/як саме вам би потрiбно було прикласти силу до ящика, щоб вiн не рухався вздовж горизонтальної поверхнi. Очевидно, що силу небхідно прикласти пiд прямим кутом до горизонту.

Вiдповiдь.

1.Робота:
2.Робота:
3. Сумарна робота з перемiщення тiла:

4.Силу треба прикласти пiд прямим кутом до горизонту.