Сила: рiвнодiйна сила

Центральне поняття динамiки – сила.Визначення
Сила () – векторна величина, що є мiрою дiї тiл або полiв на це тiло.

Вектор має напрямок, величину, точку прикладання.

Рiвнодiйна сила – сила, еквiвалентна всiм силам, що дiють на тiло. Якщо до тiла прикладено декiлька сил, то їхню дiю можна замiнити дiєю рiвнодiйної сили, що є векторною сумою всiх прикладених сил.


У SI: Н (Ньютон)
Під час розгляду другого закону Ньютона буде детальніше розглядатись поняття сили.
Задача 1 РIВНОДIЙНА СИЛА

На тiло дiють чотири сили Напрямки цих сил зображенi на рисунку. Визначте величину та напрямок рiвнодiйної сили , дiєю якої можна замiнити дiю цих сил.

Розв’язок.

Рiвнодiйна сила – векторна сума всiх дiючих сил.

Зручно спочатку просумувати вектори, що напрямленi вертикально та горизонтально, а потiм знайти суму отриманих векторiв.

Отже, задачу з чотирма векторами ми звели до задачi з двома векторами однакової величини. За теоремою Пiфагора знаходимо величину результуючого вектора.

Таким чином, дiя чотирьох сил на тiло з точки зору розв’язання задач на динамiку – те саме, що розглядати дiю однiєї сили на тiло.

Вiдповiдь.

Дiя чотирьох сил на тiло з точки зору розв’язання задач на динамiку – те саме, що розглядати дiю однiєї сили на тiло.

На тіло діють дві сили. Перша - напрямлена вгору і дорівнює , друга - напрямлена вправо і дорівнює . Чому дорівнює рівнодійна сила?

З теореми Піфагора: