Тангенцiальне та доцентрове прискорення

На рисунку зображено швидкiсть , яка напрямлена для наочності вздовж осi .

  1. У першому випадку прискорення спрямоване вздовж осi . Таким чином маємо прямолiнiйний рiвноприскорений рух.

  2. У другому випадку прискорення спрямоване пiд кутом до вiсi . Маємо двi проекцiї прискорення та . Оскільки швидкiсть напрямлена вздовж осi , на її модуль впливає лише складова прискорення , складова прискорення змiнює лише напрямок швидкостi.

  3. Третiй випадкок. Прискорення напрямлене перпендикулярно до швидкостi, тому не впливає на модуль швидкостi i змiнює лише її напрямок.

Отже, будь-яке прискорення можна розкласти на два компоненти.

Визначення
  • Тангенцiальне прискорення – прискорення, напрямок якого збігається з напрямком швидкостi. Змiнює модуль швидкостi.
  • Нормальне або доцентрове – прискорення, що спрямоване перпендикулярно до швидкостi. Змiнює напрямок швидкостi.

Тангенцiальне прискорення дорiвнює 5 м/с, доцентрове – 12 м/с. Чому дорiвнює модуль вектора прискорення?

15 м/с 13 м/с 17 м/с 16 м/с З теореми Піфагора: (м/с).