Характер двовимiрного руху

Вiдмiннiсть вiд випадків, які ми розглядали раніше, в тому, що наразi ми матимемо не лише вертикальну складову руху, а й горизонтальну. Тiло, кинуте пiд кутом до горизонту, – приклад двовимiрного руху пiд дiєю сили тяжiння. Під час такого руху тiло рухається по параболi.

Щоб розглядати такий рух, необхідно ввести дві вісі. Зручно обрати вертикальну та горизонтальну.

• Проекцiя на вертикальну вiсь
У вертикальному напрямку завжди дiє прискорення вiльного падiння , спрямоване вертикально вниз рiвноприскорений рух. Якщо вiсь спрямована вгору, в загальному випадку:

• Проекцiя на горизонтальну вiсь
У горизонтальному напрямку, як вже зазначалося, ми нехтуємо опором повiтря. Отже, немає ніяких стороннiх впливiв на тiло пiд час руху в горизонтальному напрямку рiвномiрний рух. Проекцiя швидкостi на вiсь протягом всього руху не змiнюється i дорiвнює проекцiї початкової швидкостi .